Studiju kurss domāts viena no ģeomātikas apakšnozares virziena - kartogrāfijas - praktiskā pielietojuma un teorētiskās bāzes apgūšanai, kā arī sniedz zināšanas par kartogrāfiju, tās principiem, attīstības virzieniem un jaunākajiem sasniegumiem darba metožu un pielietojuma jomā. Studiju kursa mērķis ir nodrošināt sistemātisku un integratīvu kompetenču iegūšanu par karšu veidošanas metožu iepazīšanu un izmantošanu. Studiju kursa uzdevumi: (1) sekmēt dabas zinātņu zināšanu un informācijas tehnoloģiju kompetenču integrāciju; (2) radīt zinātnisku un lietišķu izpratni par kartogrāfiju, to pielietojumu un mūsdienu attīstības virzieniem.