Studiju kursa mērķis ir apgūt programmēšanas pamatus, programmēšanas sistēmu izmantošanu, iepazīties ar programmēšanas sistēmu funkcionēšanu un veikt programmēšanas sistēmu salīdzinošo analīzi. Mācību kursa laikā studenti iepazīstas ar dažādām programmēšanas sistēmām: Java, Visual Basic un apgūst programmēšanas pamatus.
Katrai no mācību kursā apgūstāmajām tēmām studenti izpilda laboratorijas darbus un kontroles testus.