Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar galvenajām instrumentālajām analīzes metodēm, potenciometrijā, jonometrijā, elektrogravimetrijā, kulonometrijā, voltamperometrijā, molekulārajā un atomu absorbciometrijā. Lekcijās iegūtās zināšanas tiks papildinātas semināros ar uzdevumu un problēmjautājumu risināšanu, kā arī ar praktiskajām iemaņām veicot laboratorijas darbus. Tiks piedāvāti laboratorijas darbi iepriekš nosauktajās tēmās, vēršot uzmanību pareizu un precīzu rezultātu ieguvei, izmantojot dažādu instrumentālo metožu priekšrocības