Kursa mērķis - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās pamatzināšanas ekonomikas politikas jautājumos, izdalīt valsts un privātā sektora ietekmes sfēras un ekonomiskās regulēšanas aspektus, kā arī pētīt to mijiedarbību. Īpaši tiek aplūkoti valsts un starptautisko institūciju intervences un ietekmes jautājumi atvērtas tirgus ekonomikas integrācijas, globalizācijas un reģionalizācijas apstākļos. Kursa ietvaros īpaša uzmanība pievērsta Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts ekonomikas politikai, tās attīstības perspektīvām un studentu diskutēšanas prasmju attīstībai par ekonomikas politikas problēmām.