Studiju kursa mērķis ir izveidot priekšstatu par algoritmiem un programmu izstrādes procesu, kā arī sniegt praktiskās iemaņas programmu izstrādē, lietojot strukturētās programmēšanas paradigmu un darbā ar lietišķajām programmu paketēm, lai sekmētu studiju un zinātniski pētniecisko darbu. Studiju kurss sastāv no trim daļām un neprasa speciālas priekšzināšanas, taču kursa autori pieņem, ka uzsākot studijas ir sekmīgi apgūts skolas informātikas kurss, bet katru nākamo studiju kursa daļu – iepriekšējās. Kursa otrā daļa veltīta lietotāja definētajām datu struktūrām un populārākajiem algoritmiem kā arī to implementācijai vienā no programmēšanas valodām.