Studiju kurss paredzēts visiem Matemātikas maģistra studiju programmu studentiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT), kas nepieciešamas sekmīgai studenta izvēlētās studiju programmas apguvei un savas profesionālās meistarības pilnveidei IKT. Studiju kursa saturs aptver visas Eiropas datorprasmes padziļinātā līmeņa sertifikāta ieguves prasības, kuras papildinātas ar to specifisko iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas tieši matemātikas maģistratūras studentiem studiju un zinātniski pētnieciskā darba rezultātu apstrādei un iegūto rezultātu publicēšanai. Pēc studiju kursa sekmīgas apguves iespējams iegūt starptautiski atzītus Eiropas datorprasmes padziļinātā līmeņa sertifikātus un Eiropas datorprasmes eksperta līmeņa sertifikātus, kuri apliecina padziļinātas s zināšanas un iemaņas darbam ar datoru un biroja programmām.