Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ģeoloģijas bakalaura programmas studentus ar minerālu un iežu daudzveidību, sniegt zināšanas par kristāliskās vielas uzbūvi un īpašībām, minerālu diagnostiku un minerālveidošanās procesu norisēm, magmatisko un metamorfo iežu sastāvu un uzbūvi, diagnostiku, veidošanās apstākļiem, izplatību, kā arī praktisko nozīmi, dot pamatzināšanas optiskajā mikroskopijā, iepazīstināt ar minerālu un iežu diagnostikas optiskajām metodēm.