Course Image Ģeol2078 : Kvartārģeoloģija

Ģeol2078 : Kvartārģeoloģija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt multidisciplināru pamatzināšanu iegūšanu par vides attīstību ledāja klātajos un ārpusledāja apgabalos kvartārā. Laika posmā no kvartāra pirmsākumiem līdz mūsdienām …