Studiju kursa mērķis ir nodrošināt multidisciplināru pamatzināšanu iegūšanu par vides attīstību ledāja klātajos un ārpusledāja apgabalos kvartārā. Laika posmā no kvartāra pirmsākumiem līdz mūsdienām uz Zemes ir notikušas vairākkārtējas straujas dabas apstākļu izmaiņas un cikliskas jūras līmeņa svārstības, kā arī radies Homo sapiens. Kvartārģeoloģijai ir būtiska loma tādu mūsdienu sabiedrībai nozīmīgu problēmu izzināšanā kā globālās dabas apstākļu izmaiņas, to ietekme uz vides procesiem un resursiem.