Studiju kursā tiek apskatītas tēmas par augsnes veidošanās procesiem un morfoloģiju, augsnes sastāvu un tās ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām, augsnes ģenēzi un klasifikāciju, ģeogrāfiju, izmantošanu, degradāciju un aizsardzību. Kursa laikā studenti apgūst praktiskas iemaņas un pieredzi augsnes ķīmiskajās analīzēs un iegūto rezultātu apstrādē. Studiju kurss ietver lekcijas un laboratorijas darbus.