Anotācija: Ģeomorfoloģija ir zinātne par Zemes virsmas saposmojumu, reljefa formu izmēriem, veidotāšanās apstākļiem un attīstību. Bez tam tā veic arī reljefa pētījumus lietišķām vajadzībām. Ģeomorfoloģijas studiju kurss sastāv no:

1. Ievada ģeomorfoloģijas zinātnē;

2. Struktūrģeomorfoloģijas;

3, Klimatiskās ģeomorfoloģijas;

4. Lietišķās ģeomorfoloģijas.

Ievaddaļā tiek dots pārskats par ģeomorfoloģijas zinātni un Zemes virsas saposmojuma raksturu, apskatīti reljefa raksturojuma principi, sniegta reljefa ģenētiskā, hipsometriskā un morfoloģiskā klasifikācija un gūts priekšstats par reljefa veidotājfaktoriem un ietekmētājfaktoriem.

Struktūrģeomorfoloģijas sadaļā tiek analizēti endogēnie procesi kā reljefa veidotājfaktori, dažāda izmēra un tipa ģeoloģisko struktūru, iežu uzbūves īpatnību un zemes garozas kustību loma reljefa formu rašanās procesā, apskatītas Zemes planetārās (gigaizmēra un megaizmēra) un vulkāniskās reljefa formas.

Klimatiskās ģeomorfoloģijas sadaļā tiek iztirzāti eksogēnie procesi kā reljefa veidotājfaktori, nogāžu procesu, glaciālās, kriogēnās, fluviālās, ūdenstilpju krasta, eolās, karsta un sufozijas, kosmogēnās un antropogēnās reljefa formas, to veidošanās apstākļi, apveids, uzbūve un izplatības likumsakarības uz Zemes, minot piemērus Latvijā un kaimiņvalstīs.

Lietišķās ģeomorfoloģijas sadaļā tiek apgūtas tradicionālās kamerālās un lauka ģeomorfoloģisko pētījumu un reljefa kartēšanas metodes. Iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas 5 dienu ilgā lauka kursā Vecpiebalgas novadaTaurenes pagastā, Latvijas Universitātes lauka stacionāra “Lodesmuiža” apkārtnē maija mēnesī.