Studiju kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par ģeodēzisko un topogrāfisko lauka uzmērīšanas metožu lomu zemes un vides zinātnēs, par pielietojamās tehnikas, aparatūras un palīglīdzekļu kopumu, to izmantošanas metodēm un paņēmieniem, kā arī vēlamajiem rezultātiem, par ģeodēziskajos mērījumos iegūto datu apstrādi, mērījumu rezultātu attēlošanu topogrāfiskajos plānos un kartēs, novērojumu rezultātu kontroles metodēm un formām. Studiju kursa uzdevumi: dot ieskatu ģeodēzijas kā zinātnes vēsturisko un mūsdienu lomu un tās saistību ar citām zinātņu jomām, iepazīstināt ar koordinātu un augstumu sistēmām, to pielietojumu ģeodēzijā pasaulē un Latvijā, Zemes magnētisko lauku, tā mērījumiem un nozīmi, raksturot dažādas horizontālās un vertikālās uzmērīšanas, to skaitā leņķu mērīšanas, attālumu un paaugstinājumu noteikšanas metodes, kā arī instrumentus un to uzbūvi, kas nepieciešami ģeodēzisko uzdevumu veikšanai, salīdzinoši analizēt dažādu uzmērīšanas metožu un instrumentu datu precizitāti un izmantošanas iespējas, sniegt teorētiskas un praktiskas iemaņas par kartogrāfisko materiālu sagatavošanu sākot ar ģeodēziskā pamatojuma izstrādi, tahimetrisko uzmērīšanu, lauka datu matemātisko apstrādi, datu importēšanu CAD un ĢIS programmās, topogrāfisko plānu sagatavošanu, sekmēt izpratni par ģeodēzisko tīklu precizitāti un nepieciešamību, normatīvo aktu regulējumu Latvijā ģeodēzijas un zemes ierīcības jomā, GNSS bāzes staciju tīkla izmantošanas iespējām, ģeodēziskās un ĢIS precizitātes datu ieguves kontekstā.