Studiju kurss paredzēts visiem LU studentiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT), kas nepieciešamas sekmīgai studenta izvēlētās studiju programmas apguvei. Studiju kursa saturs aptver visas Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL – European Computer Driver License) ieguves prasības, kā arī sniedz ieskatu par sagatavotās informācijas publicēšanu vispasaules tīmeklī. Pēc studiju kursa sekmīgas apguves iespējams iegūt starptautiski atzītu Eiropas datorprasmes sertifikātu, kurš apliecina ikvienā profesijā nepieciešamās profesionālās iemaņas darbam ar datoru un biroja programmām.