Μάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν: οὐ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ αὕτη.
Filozofa kaislība ir izbrīns: jā, nav cita filozofijas sākuma kā tas
Platons (Teaitēts 155 d)