Studiju objekts ir ainava, kas izpaužas materiāli-fizikālā realitātē nemitīgā mijiedarbībā starp dabas procesiem un cilvēka darbību, nemateriālās eksistenciālās vērtībās, simbolos. Uzdevumi – attīstīt zināšanas par ainavas zinātnes transdisciplinaritāti; ainavas struktūras un procesu mijiedarbību, cilvēka darbības saikni ar ainavas mozaīku, procesiem un izmaiņām; apgūt pamatpētījumu principus, metodes un tehnikas.