Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dzīvās pasaules daudzveidību, ar sugu izvietojuma likumībām uz Zemes. Kursa uzdevumi ir gūt ieskatu bioģeogrāfijā kā multidisciplinārā zinātnē, kas integrē dabas ģeogrāfijas, ģeoloģisko, ekoloģisko un bioloģisko informāciju un koncepcijas; iepazīties ar vides faktoru un biotas mijdarbību; analizēt floras un faunas reģionālās atšķirības pagātnē un mūsdienās; aplūkot bioģeogrāfiskās rajonēšanas principus; iepazīties ar biomu struktūru un ģeogrāfiju pasaulē.