Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt farmācijas programmas studentus ar farmakovigilances jēdzienu un tās nozīmi farmācijā Latvijā un pasaulē, akcentējot farmācijas speciālista lomu, pienākumus un iesaistīšanos farmakovigilances sistēmas darbībā. Studenti gūst zināšanas par dažādu zāļu grupu blakus efektiem, to ietekmējošiem un veicinošiem faktoriem, kā arī saderību ar citām zālēm vai veselības aprūpē lietojamiem produktiem.