Kursa mērķis ir analizēt starptautiskās komercattiecības un to tiesisko regulējumu starptautiskajos līgumos, paražās un valstu nacionālajās tiesībās, kā arī tiesu praksē un precedentos. Kursa uzdevumi ir definēt starptautisko privāttiesību jēdzienu, būtību, fizisko un juridisko personu statusus, kā arī valstu un starptautisko organizāciju statusus; īpaša uzmanība tiek pievērsta starptautiskās tirdzniecības tiesībām, starptautiskajiem komerckontraktiem un starptautiskajiem pārvadājumiem, finanšu operācijām, kā arī kaitējumiem un to atlīdzināšanai. Kursā tiek analizētas starptautisko civilo un komerciālo strīdu risināšanas metodes, to priekšrocības un trūkumi, kā arī atsevišķi starptautiskā civilprocesa jautājumi.