Analītiskajā ķīmijā apgūst elementu makrodaudzumu un mikrodaudzumu noteikšanu, koncentrēšanu un izdalīšanu, identifikācijas metožu izstrādi un pilnveidošanu. Studenti iepazīstas ar plašu analītisko metožu spektru: hromatogrāfija, gravimetrija, titrimetrija, fotometrija un elektroķīmija. Izstrādā zinātnisko darbu par analītisko metožu lietošanu farmācijā. Teorētiskās zināšanas tiks pilnveidotas veicot praktiski laboratorijas darbus.