Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iepazīties ar svarīgākajām vielu pārvērtībām, to vispārīgajām likumsakarībām. Kursā apskatīta vielu uzbūve, ķīmisko pārvērtību enerģētika un kinētika, skābju un bāzu reakcijas, oksidēšanās-reducēšanās procesi, kompleksie savienojumi, organiskie savienojumi. Studenti tiek iepazīstināti arī ar vielu iegūšanas un attīrīšanas metožu pamatprincipiem.