Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studentu izpratni par Latvijas veģetāciju un biotopu tipiem, kā arī iepazīstināt studentus ar telpisko datu ieguvi un apstrādi. Kursa ietvaros tiek sniegta pamatinformācija par mežu, purvu, zālāju un citu veģetācijas tipu galvenajiem klasifikācijas principiem un dažādām klasifikācijas sistēmām, raksturota veģetācijas vēsturiskā veidošanās, tās attīstības tendences un ietekmējošie faktori. Tiek aplūkotas augsnes, to veidošanās procesi, klasifikācija un saistība ar veģetācijas tipiem. Šī studiju kursa ietvaros studenti iegūs iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas, lai varētu izmantot datorizētas ierīces lauka darbu datu savākšanā, apstrādē, vienkāršā analīzē un vizualizācijā, īpašu uzmanību pievēršot biotopu kartēšanas pamatprincipiem.