Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par zāļu vielu bioķīmisku pārveidošanos un izvadīšanu no organisma. Zāļu vielu pārveidošanos organismā sauc par biotransformāciju. Zāļu vielu metabolisma kursa ietvaros tiks apskatīti biotransformāciju reakciju veidi, fermenti un orgāni, kuros notiek zāļu vielu bioķīmiskās pārvērtības un eliminācija. Tiks skaidrots, kā izmaiņas gēnos un to ekspresijas līmenī izraisa atsķirīgu zālu iedarbību un toksisko blakņu izpausmes starp dažādiem indivīdiem. Vairāku zāļu lietošanas gadījumos ir iespējama zāļu mijiedarbība metabolisma līmenī - dažu zāļu kombinācijas sinerģiski paātrina metabolismu, kamēr citos gadījumos notiek metabolisma inhibīcija, kas var izsaukt nevēlamu blakņu izpausmes. Nozīmīga ir arī zālu vielu un to metabolītu ietekme uz apkārtējo vidi. Tiks apskatītas ietekmes uz vidi aprēķina vadlīnijas un skaidroti piemēri nevēlamai ietekmei, piemēram, polihlorinēto bifenilu akumulācijai barības ķēdē.