Kursa mērķis ir iepazīstināt ar reliģijas psiholoģijas jēdzienu, tā veidošanās vēsturi, kā arī ar reliģijas psiholoģijas metodēm un galvenajiem jautājumiem gan no individuālas, gan kolektīvas perspektīvas. Balstoties Lielbritānijas un Amerikas pētnieku darbos, tiks sniegts ieskats par reliģijas psiholoģijas nozīmi un funkciju dažādās dzīves situācijās (krīzes situācijas, novecošana, nāve u. tml.), kā arī skaidrots, kādā veidā, izmantojot reliģijas psiholoģijas piedāvātās metodes, iespējams palūkoties uz dažādiem ar reliģiju saistītiem fenomeniem (misticisms, jaunās reliģiskās kustības u. tml.).