Kursa mērķis ir apgūt akadēmiskai un profesionālai karjerai nepieciešamās zināšanas par mikroorganismu ģenētikas vispārīgajām likumsakarībām, prokariotu un eikariotu hibridoloģiskās analīzes specifiku, mikroorganismu selekcijas un pētīšanas metodēm. Mērķa sasniegšanai studenti pēc teorētisko zināšanu iegūšanas tiek apmācīti identificēt un strādāt ar daudzmarķieru mikroorganismu celmiem, kas ir nepieciešams risinot biotehnoloģijas un gēnu inženierijas praktiskos jautājumus, mikroorganismu ģenētikas pamatmetožu apgūšana atļaus studentiem veiksmīgi strādāt nozarēs, kur nepieciešamas zināšanas par raugu, sēņu un baktēriju selekciju.