Studiju kursa mērķis ir nodrošināt padziļinātu un sistemātisku zināšanu iegūšanu par Latvijas teritorijas ģeoloģisko novietojumu, attīstību un uzbūvi, pirmskvartāra iežiem, kvartāra nogulumiem, reljefa formām un reljefa veidotājprocesiem, ģeoloģiskās vides daudzveidību, aizsardzību un riska faktoriem, zemes dzīļu bagātībām, to nozīmi un apsaimniekošanas problēmām, virsmas saposmojuma un ģeoloģiskās uzbūves lomu dabas apstākļu un zemes lietojuma veidu diferenciācijā.


This study course is aimed to provide in-depth and systematic knowledge in geological location, evolution and structure with respect to pre-Quaternary bedrock, Quaternary sediments, landforms, and geologic processes that have shaped the territory. It introduces to geological diversity and implications of the geological structure and contemporary surface of Latvia for environmental and social issues such as landscape structure, natural hazards and risk, vulnerability, land use and management.