E-kurss izstrādāts ar mērķi veidot izpratni par jēdzienu "atvērtā zinātne" (Open Science), kā arī veicināt tā atpazīstamību Latvijas zinātnes sabiedrībā. Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien lielāku lomu zinātnes attīstības veicināšanai pasaulē. Kursā apkopoti materiāli par tematiem: atvērtā zinātne un tās nozīme pētniecībā, atvērtā piekļuve (Open Access), atvērtie pētnieciskie dati (Open Data),  atvērtās piekļuves informācijas pārvaldības līdzekļi, repozitoriji, tiesiskie aspekti u.c. Materiāli pieejami dažādos formātos: prezentācijas, video, tīmekļa vietnes, raksti, pārskati un vadlīnijas.

E-kursa materiālu sagatavošanā izmantoti informācijas resursi no FOSTER apmācību portāla. Tas ir tapis Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopprojekta "Open Science - the 21th century`s benefits for researchers" (2015) ietvaros.

Papildus informācija:
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves informācijas un atbalsta dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv


E-course has been created so that there would to get a full understanding of the term "Open Science" as well as to promote it`s recognition amongst the members of Latvian society of science. The principles of the open science are gaining a stronger role in science`s development facilitation in the world. The materials, that are used through the course are of such themes: open science and it`s importance in research, open access, open data, the management tools of open access information, repositories, legal aspects, etc. It is possible access the materials in various formats: presentations,videos, websites, written posts, statements and guidelines.
The e-course contains materials from the FOSTER e-learning platform. That has been created in cooperation of the University of Latvia,  Riga Technical University and National Library of Latvia in the project "Open Science - the 21th century`s benefits for researchers" *(2015).


More information:
Gita Rozenberga
National Open Access Desk
e-mail: gita.rozenberga@lu.lv