LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

12.2.  Pievienojamo bloku skaidrojums

12.2.1.  Attālās RSS plūsmas

Bloks Attālās RSS plūsmas ir redzams 76. att.

76. att. Bloks Attālās RSS plūsmas (Attālā jaunumu plūsma)

Kamēr nav veikta konfigurācija, atslēdzot rediģēšanas režīmu, šis bloks nav redzams. Konfigurējot bloka Attālās RSS plūsmas (sk. 77. att.), vispirms šķirklī Pārvaldīt visas manas plūsmas, nepieciešams ievadīt vietnes adresi, no kuras vēlas saņemt informāciju. Pēc tam šķirklī Konfigurēt šo bloku veic vēlamos iestatījumus.

77. att. Bloka Attālās RSS plūsmas konfigurēšanas logs

12.2.2.  Audzināmie

Bloks Audzināmie ir redzams 78. att.).

78. att. Bloks Audzināmie

Blokā Audzināmie, ja administrators ir izveidojis jaunu lomu, piem., Nesekmīgais, studentam var piešķirt šo jauno lomu. Tad, pārmainot atļaujas (), veidojas kursa dalībnieku saraksts ar piekļuvi to profiliem. Bloka Audzināmie konfigurēšanas logs piedāvā ierakstīt bloka nosaukumu. Ja to neizdara, bloks būs bez nosaukuma. Atslēdzot rediģēšanas režīmu, bloks būs redzams tikai tad, ja tajā būs reģistrēti kādi kursa dalībnieki ar noteikto lomu.

12.2.3.  Blogu izvēlne

Bloks Blogu izvēlne ir redzams 79. att.

Akadēmiskā terminu datubāze blogu definē kā tīmekļa dienasgrāmatu, tīmekļa žurnālu. Moodle vidē blogi ir piesaistīti kursa dalībnieku profilam. Tādēļ, lai varētu lietot bloku Blogu izvēlne, blogiem ir jābūt izveidotiem.

79. att. Bloks Blogu izvēlne

79. attēlā redzamā izvēlne tiek dota automātiski. Tālāk var strādāt ar katru no piedāvātajām izvēlnēm.

12.2.4.  Blogu tagi

Bloks Blogu tagi ir redzams 80. att.

Tagi akadēmisko terminu datubāzē definēti kā iezīmes, kas piekārtotas kādai datu kopai. Pēc šīm iezīmēm sistēma spēj atrast noteikto datu kopu.

80. att. Bloks Blogu tagi

80. attēlā bloks redzams rediģēšanas režīmā. Lai tajā būtu redzami blogiem piesaistītie tagi, ir jāveic konfigurēšana (sk. 81. att.).

81. att. Bloka Blogu tagi konfigurēšanas logs

Bloku Blogu tagi pievieno vienu reizi. Izveidotajā blokā var pievienot vairākus tagus, no kuriem redzamo tagu skaitu nosaka konfigurācijā. Lai šis bloks darbotos, jābūt izveidotiem kursa dalībnieku blogiem. Tāpat kā blokā Tags visu redzamo nosaukumu (80. attēla piemērā ir viens nosaukums Aforismi) rakstzīmju lielums atkarīgs no šī bloga skatīšanās biežuma.

12.2.5.  Gadījuma vārdnīcas šķirklis

Bloks Gadījuma vārdnīcas šķirklis ir redzams 82. att.

82. att. Bloks Gadījuma vārdnīcas šķirklis

Lai šajā blokā varētu iegūt informāciju, tad kursā jābūt izveidotai vismaz vienai vārdnīcai. Tad jāveic bloka konfigurācija, izmantojot 83. attēlā redzamos lielumus.

83. att. Bloka Gadījuma vārdnīcas šķirklis konfigurēšanas logs

12.2.6.  HTML

Bloks HTML ir redzams att.

84. att. HTML bloka izmantošanas piemērs

HTML bloku var izmantot vairākkārtīgi. To ērti izmantot prasību, kas jāievēro kursa dalībniekiem, parādīšanai, uzdevumu tekstu ievadei (sk. att.) un tamlīdzīgām darbībām. Šo bloku var izmantot ļoti radoši, kas parādās arī bloka nosaukumā.

12.2.7.  Kursa/vietnes apraksts

Bloks Kursa/vietnes apraksts ir redzams 85. att.

85. att. Bloks Kursa/vietnes apraksts (Kursa kopsavilkums)

Šajā blokā parādās tā informācija, kas tika rakstīta kursa iestatījumos kā kursa kopsavilkums. 85. attēlā redzams rediģēšanas režīms ar iespēju neesošo kopsavilkumu izveidot, bet esoša gadījumā to rediģēt. Bloka nosaukums tiek dots automātiski.

12.2.8.  Sadaļas saites

Bloks Sadaļas saites ir redzams 86. att.

86. att. Bloks Sadaļas saites

86. attēlā blokā Sadaļas saites redzamie skaitļi ir kursa tēmu numuri. Skaitli aktivizējot, logā izvietojas konkrētās tēmas sākuma daļa. Īpaši veiksmīgi tas izmantojams kā satura rādītājs pie liela tēmu/ nedēļu daudzuma vai arī apjomīga aizpildījuma gadījumā, lai izslēgtu ritināšanu.

12.2.9.  Tagi

Bloks Tagi ir redzams 87. att.

87. att. Bloks Tagi

Bloka Tagi konfigurācijā var nomainīt nosaukumu un uzdot parādāmo saišu skaitu. Blokā tiek piedāvātas saites, ar burtu izmēru norādot biežāk apmeklētās.

12.2.10.  Testa rezultāti

Blokā Testa rezultāti var parādīt viena noteikta testa konkrēta skaita augstākos un zemākos vērtējumus anonīmi, ar ID numuru vai ar pilniem vārdiem.

88. att. Bloks Testa rezultāti

12.2.11.  Tiešsaistes lietotāji

Blokā Tiešsaistes lietotāji tiek parādīti pēdējās piecās minūtēs kursā strādājošie lietotāji (sk. 89. att.). Jāievēro, ka tie visi var nebūt patreizējie lietotāji.

89. att. Bloks Tiešsaistes lietotāji

12.2.12.  Ziņas

Bloks Ziņas ir redzams 90. att.

90. att. Bloks Ziņas

Blokā Ziņas, aktivizējot Ziņas..., var meklēt personu un ziņas, kā arī vajadzības gadījumā mainīt konfigurāciju.

12.2.13.  Kalendārs

Bloks Kalendārs ir redzams 91. att.

91. att. Bloks Kalendārs lietošanas režīmā

Kalendārā ievietotie notikumi tiek attēloti dažādās krāsās.

92. att. Kalendārs rediģēšanas režīmā

92. attēlā atvērtās actiņas nozīmē, ka studenti redz šīs kategorijas notikumus. Aizverot actiņu, studenti konkrētā kursā neredzēs konkrētās kategorijas notikumus.

Lai ievadītu notikumu, jāuzklikšķina uz nepieciešamā mēneša nosaukuma. Mēnešu maiņa notiek ar bultiņām pa labi un pa kreisi.

Aktivizējot mēneša nosaukumu, atveras 93. attēlā redzamais logs. Lai pievienotu notikumu, jāklikšķina uz Jauns notikums.

93. att. Kalendārs mēneša skatā ar jaunu notikumu pievienošanas iespēju

Apstiprinot notikumu, atvērsies logs (sk. 94. att.), kurā varēsiet izveidot notikumu un to pēc vajadzības konfigurēt.

Vispirms jāizvēlas notikuma tips: lietotājs, grupa, kurss vai vietne. Lietotāja notikums ir personiskais notikums, kurš nebūs redzams citiem. Grupas notikums būs redzams konkrētajai grupai, bet kursa notikums būs redzams visiem kursā reģistrētajiem dalībniekiem. Vietnes jeb globālos notikumus var izveidot tikai vietnes administrators!

Pasniedzējs kalendārā var veidot lietotāja, grupas un kursa notikumus, bet students var veidot tikai personīgos lietotāja notikumus.

94. att. Notikuma izveides konfigurācijas logs

Izvēlne Ilgums atļauj izvēlēties, cik ilgi konkrēto notikumu atspoguļot kalendārā. Var izvēlēties datumu (tad iekrāsotie lauciņi parādīsies no notikuma sākuma datuma līdz beigu datumam), un pulksteņa laiku. Ja izvēlas ilgumu minūtēs, tad notikuma laiks tiek rēķināts minūtēs, piemēram, no 10:40 līdz 11:10, ja ilgums izvēlēts 30 minūtes.

Kursa notikumi dalībniekiem kļūst redzami uzreiz pēc pieslēgšanās Moodle videi.

12.2.14.  Iestatījumi

Kursa pasniegšanā un pārvaldībā pasniedzējs izmanto vienu no svarīgākajiem blokiem - Iestatījumi, kurā ir daudz dažādu rīku. Tie ļauj veidot kursa kopijas un atjaunot studiju materiālus vai aktivitātes tajā pašā vai citā kursā, saņemt aktivitāšu atskaites vai apskatīt un vadīt visu kursa vērtējumu (atzīmju) sistēmu.

Blokā Iestatījumi iespējamas sekojošas darbības:

 1. Rediģēšanas režīmā šeit parādās teksts Izslēgt rediģēšanu;

 2. Ar šīs izvēlnes palīdzību var iegūt kursa konfigurācijas logu, lai tajā izdarītu korekcijas;

 3. Iespēja piekļūt logam, kurā ir redzami visi kursā reģistrētie lietotāji;

 4. Pasniedzējs kursā var veidot grupas no kursa dalībniekiem. Grupām var uzdot savus uzdevumus, tās var būt paslēptas viena no otras;

 5. Iespēja piekļūt logam, kurā kursam pievieno dalībnieku vai to atvieno no kursa;

 6. Šī izvēlne izmantojama, kad dalībnieks vairs nevēlas būt reģistrēts attiecīgajā kursā;

 7. Filtri tiek pielietoti tekstiem e-kursā, piemēram, lapās, lai būtu redzamas matemātiskās formulas. Filtrus bez vajadzības nemaina!

 8. Iegūst pieeju kursa dalībnieku vērtējumu (atzīmju) grāmatai. Pasniedzējs redz un vada visu kursa atzīmju kopsavilkumu visiem studentiem. Studenti var redzēt tikai savus kursā saņemtos vērtējumus un pasniedzēja komentārus.

 9. Iespēja dublēt kursu datu glabātuvē;

 10. Ar šo izvēlni nokļūst datņu glabātuvē, kur izvēlas, ko atjaunot;

 11. Katru gadu kurss nav jāveido no jauna, bet tajā vajadzīgās lietas (resursus, aktivitātes un kursa failus) var importēt no jau esoša kursa;

 12. Ja nepieciešams, kursu var publicēt interneta vietnē;

 13. Ja neveido pilnīgi jaunu kursu, bet jaunajam kursam par pamatu izmanto jau esošo kursu, tad vēlams to attīrīt no reģistrētajiem studentiem, komentāriem, žurnāla, kalendāra. Šādam nolūkam izmanto izvēlni Attīrīt;

 14. Jautājumu banka, kurā veido jautājumu kategorijas, lai no tām izvēlētos jautājumus konkrētam testam;

 15. Datņu glabātuve, kurā var ievadīt datnes, kārtot tās, pievienot saiti uz tām kursa dalībnieku lietošanai;

 16. Izvēlne ļauj ātri pārslēgt lietotāja lomu sistēmā. Piemēram, pasniedzējs var pārslēgties uz studenta lomu, lai pārbaudītu kursa darbību.

 17. Izvēlne ļauj ātri piekļūt savam profilam.