LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

10.1.  Jautājumu banka

Katrā kursā ir sava jautājumu banka, kuras jautājumus varēs izmantot šinī kursā veidotos testos. No bankas jautājumus iespējams publicēt, lai tos izmantotu citos kursos uz tā paša servera.

Lai atvērtu kursa jautājumu banku:

 1. Kursa sākumlapā Iestatījumu blokā sadaļā Jautājumu banka klikšķina uz saites Jautājumi;
 2. Tiek atvērts jautājumu bankas logs (sk. 48. att.). Šeit ir iespējams:
  • apskatīt izvēlētajā kategorijā esošo jautājumu sarakstu,
  • apskatīt, labot un izdzēst jautājumu,
  • pārvietot jautājumu uz citu kategoriju,
  • pievienot jautājumu testam,
  • labot jautājumu kategorijas.

48. att. Jautājumu bankas logs

10.1.1.  Jautājumu kategorijas

Jautājumus bankā kārto pa kategorijām — tāpat kā failus uz diska kārto pa direktorijām. Ir ļoti svarīgi uzreiz izveidot pārdomātu jautājumu kategoriju struktūru, jo:

 • veidojot jaunu jautājumu, tam būs jānorāda, kurai kategorijai to pievienot;
 • jautājumu saraksts bankā tiek rādīts pa kategorijām. Mēģinot atrast jautājumu (lai to apskatītu, labotu, pievienotu testam utt.), vispirms būs jāizvēlas kategorija, kuras jautājumus parādīt;
 • pievienojot testam nejaušos jautājumus, tie tiek atlasīti no norādītās kategorijas;
 • veidojot Nejaušu īso atbilžu piekārtošanas jautājumus, īsie jautājumi tiek atlasīti no norādītās kategorijas;
 • koplietošanai jautājumi tiek publicēti pa kategorijām.

Pēc noklusējuma kursā ir viena kategorija — Kursa noklusējuma kategorija.

Lai izveidotu jautājumu kategoriju:

 1. Kursa sākumlapā Iestatījumu blokā sadaļā Jautājumu bankaklikšķina uz saites Kategorijas;
 2. Tiek atvērts jautājumu kategoriju rediģēšanas logs (sk. 49. att.), kurā vispirms izveido jautājumu kategorijas (sk. 50. att.);
 3. Laukā Vecākkategorija norāda kategoriju, zem kuras hierarhiski atradīsies jaunveidojamā kategorija. Kursa saknes kategorija Augšā nozīmē, ka kategorija atradīsies kursa kategoriju hierarhijas augstākajā līmenī;
 4. Laukā Nosaukums norāda kategorijas īsu nosaukumu;
 5. Laukā Informācija par kategoriju norāda detalizētāku informāciju par kategoriju;
 6. Klikšķina uz pogas Pievienot kategoriju.

49. att. Jautājumu kategoriju rediģēšanas logs

50. att. Izveidotas jautājumu kategorijas un apakškategorijas

Ar jautājumu kategorijām veicamās darbības ir paskaidrotas 18. tabulā.

18. tabula. Darbības ar jautājumu kategorijām

Darbība Paskaidrojums
Mainīt vecākkategoriju
 • Kategoriju sarakstā klikšķina uz kategorijas nosaukuma. Kategorijas rediģēšanas logā no saraksta izvēlas citu vecākkategoriju un saglabā izmaiņas.
 • Kategoriju sarakstā izmanto pārvietošanas podziņas (Pārvietot augšup, Pārvietot lejup, Pa labi, Pa kreisi), lai mainītu kategorijas hierarhisko novietojumu.
Izdzēst kategoriju Kategoriju sarakstā klikšķina uz ikonas Dzēst. Ja kategorija saturēs jautājumus, tos piedāvās pārvietot uz citu kategoriju.

10.1.2.  Testa jautājumu tipi

Kad izveidota vismaz sākotnējā jautājumu kategoriju struktūra, var sākt veidot testa jautājumus. Moodle var izmantot šādus jautājumu tipus.

19. tabula. Testa jautājumu tipi

Jautājuma tips Paskaidrojums

Daudzizvēļu

(Multiple Choice)

Atbildot uz jautājumu studentam jāizvēlas no piedāvātajām atbildēm. Daudzizvēļu jautājumam var norādīt, ka pieļaujama tikai viena atbilde (radio pogu variants) vai vairākas atbildes (izvēles rūtiņas). Katram atbilžu variantam var norādīt vērtējumu procentos no jautājuma kopējā punktu skaita. Vērtējums var būt pozitīvs vai negatīvs.

Patiess/Aplams

(True/False)

Jautājums tiek formulēts kā apgalvojums. Students atbildot norāda, vai apgalvojums ir Patiess vai Aplams.

Īsa atbilde

(Short Answer)

Atbildot uz jautājumu students atbildē ieraksta vārdu vai frāzi, kas sistēmā tiek salīdzināta ar pasniedzēja norādītajām pareizajām atbildēm. Iespējams norādīt, vai salīdzināšana atšķir lielos un mazos burtus.

Var veidot pareizās atbildes šablonu, ar zvaigznīti “*” apzīmējot jebkuru simbolu virkni.

Skaitlisks

(Numerical)

No studentu viedokļa skaitliskie jautājumi izskatās kā īso atbilžu jautājumi. Atšķirība ir iespējā norādīt pieļaujamo kļūdu atbildē. Piemēram, pareizā atbilde ir 30, pieļaujamā kļūda 5. Tad kā pareiza tiks uzskatīta atbilde, ja tā ir robežās no 25 līdz 35.

Kalkulētais

(Calculated)

Kalkulētais jautājums ļauj veidot katram studentam individuālu jautājumu ar mainīgajiem, kuri testa laikā tiek aizstāti ar skaitļiem no norādītā apgabala. Piemēram, jautājums ir „Cik ir {a}+{b}?” Testa laikā a un b tiek aizstāti ar nejaušiem skaitļiem. Pareizā atbilde tiek izrēķināta pēc pasniedzēja norādītās formulas. Jautājumiem ir iespējams norādīt pieļaujamo kļūdu atbildē.

Eseja

(Essay)

Atbildot uz jautājumu students atbildi sniedz esejas formā. Pasniedzējam esejas jautājums ir jāpārbauda un jāizliek vērtējums. Papildus ir iespējams pievienot pasniedzēja komentārus.

Saistīto pāru

(Matching)

Jautājumā būs jāizveido sarakstu ar jēdzieniem un to skaidrojumiem. Studentam katram jēdzienam būs no saraksta jāpiekārto pareizais skaidrojums. Iespējams papildus pievienot pilnīgi nepareizas atbildes.

Nejaušā īso atbilžu piekārtošana

(Random Short-Answer Matching)

Studentam šie jautājumi izskatās tāpat kā Saistīto pāru jautājumi. Atšķirība ir faktā, ka apakšjautājumi un to atbildes tiek veidoti no šajā jautājumu kategorijā esošajiem īso atbilžu jautājumiem. Katram jautājumam būs tieši viena pareizā atbilde.

Iekļautās atbildes

(Cloze)

Ļoti elastīgs jautājuma veids. Tajā jāieraksta teksts (Moodle formātā), kurš satur vairākus atbilžu variantus, īso jautājumu vai skaitlisko jautājumu veidā.

Apraksts

(Description)

Būtībā tas nav jautājums, bet uzraksts — testa laikā attēlo tekstu (un attēlus), neprasot no studenta atbildi. To var izmantot, lai sniegtu papildus informāciju par nākamo jautājumu grupu.

10.1.3.  Jautājumu veidošana

Lai izveidotu jaunu testa jautājumu:

 1. Atver jautājumu datubāzi — kursa blokā Iestatījumi sadaļā Jautājumu banka klikšķina uz saites Jautājumi (vai atver testa rediģēšanas lapu Editing Quiz);
 2. No izvēlnes Izvēlēties kategoriju izvēlas kategoriju, kurai pievienot jautājumu;
 3. No izvēlnes Izveidot jaunu jautājumu izvēlas jautājuma tipu jeb veidu (sk. 51. att.). Atveras jautājuma rediģēšanas logs;
 4. Norāda jautājuma vispārējos iestatījumus (sk. 20. tabulu);
 5. Ja nepieciešams, norāda jautājumam specifiskus iestatījumus;
 6. Klikšķina uz pogas Saglabāt izmaiņas.

51. att. Jautājumu kategoriju rediģēšanas logs

Neatkarīgi no jautājumu tipa, veidojot testa jautājumus, būs jānorāda Vispārējie iestatījumi.

20. tabula. Jautājumu vispārējie iestatījumi

Parametrs Paskaidrojums
Jautājuma nosaukums Īss saturīgs jautājuma nosaukums. Šis nosaukums tiks parādīts jautājumu sarakstos jautājumu bankās, kad jautājumi tiks pievienoti testam.
Jautājuma teksts Studentam testā redzamais jautājuma teksts. Jautājuma tekstu raksta iebūvētajā HTML redaktorā un ir iespējams izmantot teksta noformēšanu, pievienot attēlus, utt.
Rādāmais attēls Ja kursā ir augšupielādēti attēli, tad no saraksta var izvēlēties, kurš attēls tiek parādīts kopā ar jautājuma tekstu.
Noklusējuma jautājuma vērtējums Norāda, cik punktus students var saņemt par šī jautājuma atbildēšanu. Pēc noklusējuma ir 1 punkts.
Soda punktu koeficients Ja testu ļauts atkārtot vairākas reizes, par katru nepareizu jautājuma atbildēšanu var piemērot sodu — samazināt iegūto punktu skaitu. Soda faktors ir skaitlis no 0 līdz 1. Ja norāda 0 — sodi piemēroti netiek. Ja norāda 0.1 — par katru neveiksmi students zaudē 10% no maksimālā punktu skaita jautājumā.
Vispārējā atsauksme Ja testa iestatījumos būs atļauts, pēc testa izpildes studentam tiks parādīti testa jautājumi ar iegūtajiem punktiem un pasniedzēja komentāriem — atsauksmēm. Vispārējā atsauksme nav atkarīga no studenta atbildes uz jautājumu. To var izmantot, lai paskaidrotu, kādas zināšanas jautājums pārbauda vai sniegt norādes, kur atrodama plašāka informācija par šo tēmu.
Mainīt atbilžu secību Ja ieslēgts, tad katru reizi parādot šo jautājumu testā atbilžu varianti tiks sakārtoti savādāk. Lai tas darbotos, testa iestatījumos jābūt ieslēgtam Gadījuma kārtība jautājuma iekšienē.
Atbilde Teksts ar atbildes variantu. Attēlus pievienot nav paredzēts.
Vērtējums Jautājumos ar vairākām atbildēm vērtējuma procenti tiek izmantoti, lai norādītu cik pareiza/nepareiza ir konkrētā atbilde. Iespējams norādīt daļēji pareizas atbildes vai negatīvu punktu skaitu. Iegūstot negatīvu vērtējums, par jautājumu tiek ieskaitīts vērtējums 0.
Atsauksmes

Pasniedzēja atsauksme par atbildes variantu — kāpēc šī atbilde ir pareiza vai nepareiza. Ļoti ieteicams atsauksmes izmantot treniņa testos.

Jautājumus veidojot, ir iespējams norādīt kādas atsauksmes sniegt par katru no atbilžu variantiem, kā arī standarta atsauksmes par pareizu, nepareizu vai daļēji pareizu atbildi.

52. att. Radiopogu daudzizvēļu testa jautājuma priekšskatījums

53. att. Testa jautājuma piemērs, jautājuma tips - īsa atbilde

54. att. Testa jautājuma piemērs, jautājuma tips - skailiska atbilde

55. att. Saistīto pāru jautājuma piemērs

10.1.4.  Testa jautājumu imports un eksports

Moodle atbalsta iespēju sagatavot jautājumus teksta failā un pēc tam tos importēt kursā. Tas ļauj gatavot jautājumus bez pieslēguma Moodle serverim. Darbs ierastajā teksta apstrādes programmā varētu būt ātrāks un efektīvāks nekā ar pārlūkprogrammu.

Lai importētu jautājumus latviešu valodā, importa failam ir jābūt UTF-8 kodējumā.

Jāievēro šādi būtiskākie formāti jautājumu importam.

21. tabula. Testa jautājumu importa formāti

Formāts Paskaidrojums
GIFT Pilnīgākais formāts jautājumu importam no teksta faila. Formāts atbalsta šādus jautājumus: Daudzizvēļu, Patiess/Aplams, Īsā atbilde, Saistītie pāri, Skaitliskais. Neatbalsta jautājumus latviešu valodā!
Moodle XML format Moodle specifisks formāts. Iespējams eksportēt jautājumus no viena kursa un importēt citā. Lai iepazītos ar formātu, ieteicams eksportēt jautājumu kategoriju un apskatīt rezultātu.

Lai importētu jautājumus:

 1. Kursa sākumlapāIestatījumu blokā sadaļā Jautājumu banka klikšķina uz saites Importēt;
 2. Tiek atvērts logs Importēt jautājumus no faila (sk. 56. att.), kurā izvēlas nepieciešamo faila formātu un norāda kategoriju, kurā importēt testa jautājumus;
 3. Sadaļā Importēt jautājumus no faila noklikšķina uz pogas Izvēlēties failu....
 4. Kad fails ir izvēlēts, klikšķina uz pogas Importēt.

56. att. Jautājumu importēšana no teksta faila

57. att. Jautājumu importēšanas vaicājuma logs

Lai eksportētu esošus jautājumus:

 1. Kursa sākumlapāIestatījumu blokā sadaļā Jautājumu banka klikšķina uz saites Eksportēt;
 2. Tiek atvērts logs Eksportēt jautājumus uz failu (sk. 58. att.), kurā izvēlas nepieciešamo faila formātu un norāda eksportēšanas kategoriju;
 3. Klikšķina uz pogas Eksportēt jautājumus uz failu.

58. att. Jautājumu eksportēšana uz failu

59. att. Teksta fails ar noeksportētiem testa jautājumiem GIFT formātā

Internetā atrodami brīvi lietojami rīki lai sagatavotu jautājumu importa failus:

61. att. Moodle XML veidnes rīkjosla