LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

10.  Testi

Zināšanu novērtēšana ir vitāli svarīga studiju procesā. Tādēļ ir nepieciešams veids, kā ļaut studentam parādīt ko viņš prot un saprot, un ko — nē. Labi izveidots tests var dot ļoti objektīvu situācijas vērtējumu. Ātri saņemot atsauksmes no pasniedzēja, arī students varēs koriģēt savu studiju procesu un sekmīgāk sasniegt studiju mērķus.

Moodle testu modulis ir viena no sarežģītākajām sistēmas daļām. Tajā ir ļoti daudz dažādu iespēju, kas ļauj veidot testus ar dažādiem jautājumu veidiem, ģenerēt nejauši sastādītus testus no izvēlētajiem jautājumiem, atļaut studentiem kārtot testus vairākas reizes un saņemt datora veidotus vērtējumus.

Parastā darbību secība testa izveidē ir:

  1. Kursā izveido testa jautājumu banku. Tas ietver:
    • jautājumu kategorijas struktūras izveidošanu,
    • testa jautājumu pievienošanu jautājumu kategorijām.
  2. Kursā izveido Testa aktivitāti. Tas ietver:
    • aktivitātes iestatījumu (pieejamība, atļauto mēģinājumu skaits, utt.) norādīšanu,
    • testa jautājumu pievienošanu testam no jautājumu bankas.

Ar Moodle testiem saistīti šādi termini (sk. 17. tabulu).

17. tabula. Ar testiem saistīti termini

Elements Paskaidrojums
Jautājumu banka

Katrā kursā ir sava jautājumu banka. Jautājumus var veidot Moodle redaktorā vai importēt no faila.

Jautājumus iespējams eksportēt failā, lai pārnestu uz citu Moodle kursu vai rediģētu nesaistes režīmā.

Jautājumu kategorijas Katrs jautājums atrodas vienā kategorijā. Kategorijas iespējams kārtot kokveida hierarhiskā struktūrā. Piemēram, kategorijai Kontinenti var norādīt apakškategorijas Eiropa un Austrālija.
Jautājumu veidi

Moodle atbalsta ierastos jautājumu veidus: radio pogas, patiess/aplams, eseja, piekārtošana, paskaidrojums attēlam, rēķināšana, ieraksti prasīto, u.c.

Atbildes vērtējot, iespējams norādīt arī daļēji pareizas atbildes. Ja pirmajā mēģinājumā jautājumu atbild nepareizi, iespējams piešķirt soda punktus.