LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

6.2.  Aptauja

Aptauja ir Moodle modulis, kas kursā ļauj veikt anketēšanu ar pasniedzēja veidotiem jautājumiem. Funkcionāli anketas ir līdzīgas testiem, taču anketu jautājumos netiek norādīti pareizo un nepareizo atbilžu varianti. Anketās nevarēs izmantot jautājumus no testa jautājumu bankas.

Piezīme: cits Moodle rīks — Anketa — piedāvā izmantot kursā dažas jau gatavas aptaujas anketas. Tajā nav iespējams veidot savus aptaujas jautājumus.

6.2.1.  Aptaujas pievienošana kursam

Lai izveidotu anketu:

 • ieslēdz kursa rediģēšanas režīmu, klikšķinot uz pogas Ieslēgt rediģēšanu;
 • no izvēlnes Pievienot aktivitāti... izvēlas Questionnaire (Aptauja) tajā kursa sekcijā, kurai vēlas pievienot saiti;
 • jauna objekta pievienošanas logā norāda aptaujai saturīgu nosaukumu;
 • laukā Kopsavilkums norāda detalizētu informāciju studentiem par šīs aptaujas izmantošanu — ar kādu mērķi tā tiek veikta, vai atbildes būs anonīmas, cik reizes iespējams aptauju aizpildīt, kad un kādā veidā tiks publicēti rezultāti, utt. Jo precīzāk tiks aprakstīta anketēšana, jo mazāk pārpratumu un nevajadzīgu diskusiju būs vēlāk;
 • norāda aptaujas specifiskos iestatījumus (sk. 9. tabulu un 32. attēlu);
 • Norāda izvēles — piedāvātos atļauju variantus (Izvēle) un ierobežojumus atļauto atbilžu skaitam (Ierobežojums);
 • norāda, vai tiks izmantotas kursa grupas šajā aktivitātē;
 • norāda, vai forums būs redzams vai paslēpts no studentiem;
 • noklikšķinot uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, apstiprina veiktās izmaiņas.

Aptaujas specifiskie iestatījumi.

9. tabula. Aptaujas specifiskie iestatījumi

Iestatījums Paskaidrojums
Tips Norāda, vai aptauju drīkst pildīt tikai vienreiz, vairākas reizes vai regulāri (reizi dienā, nedēļā vai mēnesī).
Aptaujas dalībnieka veids Anonīma aptauja vai ne-anonīma aptauja (pilns vārds uzvārds).
Studenti var skatīt VISAS atbildes Norāds vai kursa dalībnieki var apskatīt visas (arī citu kursa dalībnieku) atbildes: nekad; pēc aptaujas aizpildīšanas; pēc aptaujas slēgšanas vai vienmēr.
Saglabāt/atsākt atbildes Iespēja saglabāt atbildes un atgriezties pie aptaujas izpildes vēlāk ().
Iesnieguma vērtējums Iespēja vērtēt aptaujas. Ja ir paredzēta aptaujas vērtēšana vērtējuma grāmatā, šeit ir jānorāda maksimālais vērtējums vai vērtējumu skala.
Satura opcijas Iespējams veidot jaunu aptauju, izmantot savu saglabātu veidni (Kopēt esošu) vai izmantot publisku veidni.

32. att. Aptaujas iestatījumi

6.2.2.  Jautājumu pievienošana aptaujai

Nākamais solis ir pievienot aptaujai nepieciešamos jautājumus. Aptaujā iespējams izmantot visus populāros jautājumu tipus.

Iespējami šādi aptaujas jautājumu tipi:

10. tabula. Aptaujas jautājumu tipi

Jautājums Paskaidrojums
--- Lappuses pārtraukums --- Lappušu pārtraukumus var izmantot, lai apjomīgas aptaujas sadalītu vairākos ekrānos.
Izvēles rūtiņas Tas ir daudzizvēļu jautājums ar iespējamām vairākām atbildēm. Respondenti var atzīmēt vairākas atbildes.
Datums Respondentam ir jāievada datums.
Nolaižamā izvēlne Atbildes uz jautājumu tiek parādītas nolaižamā izvēlnē.
Esejas tipa lauks Respondentam ir iespēja atbildēt uz jautājumu brīvi esejas veidā. Atbildē var tikt izmantoti rindu pārtraukumi un atbildes apjoms nav ierobežots.
Uzraksts Tas nav jautājums bet uzraksts, ko var izmantot, piemēram, kā paskaidrojumu pirms jautājumu grupas.
Skaitlisks No respondenta tiek sagaidīta skaitliska atbilde.
Radio pogas Daudzizvēļu jautājums, kuram ir iespējams izvēlēties tikai vienu atbildi.
Novērtēt (Skala 1..5) Reitings — sniedz iespēju respondentam novērtēt apgalvojumus N ballu skalā (no 1..N). N ir iespējams izvēlēties jautājuma pievienošanas brīdī.
Teksta lauks Respondentam ir iespēja ievadīt īsu ierobežota garuma atbildi.
Jā/Nē Jā vai nē.

Lai pievienotu aptaujai jautājumu:

 1. Kursa sākumlapā klikšķina uz aptaujas nosaukuma. Atveras aptaujas logs Skatīt (View);
 2. Klikšķina uz sadaļas Jautājumi (Questions);
 3. No izvēlnes Jautājumi norāda nepieciešamo jautājuma tipu un klikšķina uz Pievienot izvēlētā tipa jautājumu (Add selected question type);
 4. Norāda jautājuma nosaukumu un pārējo nepieciešamo informāciju un klikšķina uz Saglabāt izmaiņas;
 5. Izveidoto aptauju var apskatīt noklikšķinot uz sadaļas Priekšskatījums (Preview), bet aizpidīt un iesniegt aptauju (Submit questionnaire) var sadaļā Skatīt (View) (sk. 34. attēlu).

33. att. Aptaujas jautājumu pievienošana

34. att. Aptaujas apskates un aizpildīšanas skats

6.2.3.  Aptauju pārvaldība

Pēc aptaujas izveidošanas, tai var norādīt papildu iestatījumus — klikšķina uz sadaļas Papildu iestatījumi. Šeit iespējams:

 • izmainīt anketas tipu — privāta, publiska vai veidne atkārtotai izmantošanai;
 • norādīt papildus instrukcijas par anketas aizpildīšanu (Apakšvirsraksts);
 • norādīt anketas iesniegšanas iestatījumus — speciāla tīmekļa lapa vai paziņojums, ko parādīt pēc anketas iesniegšanas (Apstiprinājuma URL), norādīt e-pasta adresi uz kuru nosūtīt katru iesniegto anketu (E-pasts).

Kad studenti aptauju ir aizpildījuši, parādās jauna sadaļa - Visas atbildes (All responses). Šeit ir iespēja apskatīt aptaujas rezultātus un lejupielādēt tos teksta formātā, lai pēc tam atvērtu kādā citā datu apstrādes programmā.

35. att. Aptaujas rezultātu apskate