LU MOODLE kursu veidotāju pamācība

3.4.  Lietotāja lomas maiņa

Moodle sistēmā katram lietotājam tiek norādīta kāda loma. Svarīgākās ir students, pasniedzējs, administrators. Pasniedzējs var pārslēgties uz studenta lomu, lai pārbaudītu, kā studentiem izskatās sagatavotais kurss.

Lai pārslēgtos uz studenta lomu kursā:

  1. Kursa Iestatījumu blokā no saraksta Pārslēgt lomu uz... izvēlas Students (sk. 7. attēlu);
  2. Kursā būs redzami tikai tie resursi, kas ir pieejami studentiem;
  3. 7. att. Lietotāja lomas pārslēgšana uz lomu Students

  4. Lai atgrieztos pasniedzēja lomā, klikšķina uz saites Atgriezties savā parastajā lomā (sk. 8. attēlu).

8. att. Atgriešanās savā parastajā lomā