Kursa anotācija
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar preventīvo darbu izglītības iestādē, balstoties uz skolas psihologa pieredzes analīzi un pētijumiem, kā arī attīstīt izpratni par savas specializācijas ‘’Izglītības un skolu psiholoģija” mērķos un uzdevumos paredzētajām prasmēm, kas nepieciešamas preventīvajā darbā.
Kursa gaitā studenti tiek iepazīstināti ar dažādiem prevencijas veidiem izglītības iestādē, orientējoties pēc uz pētījumiem balstītas prakses piemēriem un pasaulē un Latvijā pieņemtajiem standartiem par prevenciju skolā, kā, piemēram, vardarbības prevencija, mentālās un fiziskās veselības prevencija, preventīvais darbs ar vecākiem, preventīvais darbs ar skolotājiem, bērnu tiesības u.c.
Kursā tiek diskutēts par dažādu normatīvo un tiesisko aktu izpratni, veidojot prevencijas plānu izglītības iestādē, par skolēnu mobinga un uzvedības traucējumu prevencijas iespējām, par izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence stapinstucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērniem, par preventīvi izglītojošām nodarbībām skolēniem par apreibinošajām vielām (arī par enerģijas dzērieniem) un to ietekmi uz veselību, par preventīvo darbu ar skolotājiem, uzsākot jauno mācību gadu, par tēmu skolēna psihoemocionālie veselības traucējumi, par vecumposma īpatnību izpratnes prevenciju skolotājiem un vecākiem, par skolēnu psihoemocionāliem veselības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem un sadarbību (preventīvu) ar skolas atbalsta personālu un pedagoģiski medicīnisko komisiju (PMK), par izaugsmes grupu un atbalsta grupu organizēšanas nozīmi klašu grupās, kā arī par mācīšanās motivācijas prevenciju.
Apgūstot dažādo prevencijas metožu daudzveidību, fokuss tiks likts uz mentālās veselības prevenciju, sadarbības principa apguvi, dažādu prevencijas programmu, pētījumu un likumdošanas aktu apguvi, un studenti apgūst prasmes izvērtēt to piemērotību dažādām klientu grupām, to efektivitāti un pamatotību, kā arī apgūst pamatprincipus darbam ar dažādu grupu klientiem. Kursa laikā studenti veic uzdevumus prevencijas programmu izpētē, salīdzināšanā un izveidē (plānošanā) pamatprasmju un iemaņu apguvei.