Studiju kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par vienas no datorizētās rasēšanas (CAD, Computer-Aided Design) programmas izmantošanu ģeotelpisko datu un kartogrāfisko materiālu sagatavošanā, kā arī cita veida pielietojumu ar zemes un vides zinātnēm saistītajās jomās.
Studiju kursa uzdevumi: dot ieskatu par CAD programmatūru, izmantošanas iespējām, priekšrocībām un trūkumiem kartogrāfisko risinājumu kontekstā, Bentley Systems radīto MicroStation produktu saimi, raksturot telpisko datu sagatavošanas un uzglabāšanas procesus Latvijā privātajā un publiskajā telpā, uzsverot ADTI (augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas) sagatavošanas īpatnības un nozīmi, datu pieejamību pētniecības un studiju vajadzībām, sniegt teorētiskas un praktiskas iemaņas MicroStation pamata zīmēšanas un manipulācijas rīku izmantošanā dažādu tematisko un topogrāfisko karšu un plānu zīmēšanā, iepazīstināt ar koordinātu vides īpatnībām MicroStation programmā, programmas un datņu iestatījumiem, elementu tipiem un to īpašībām, rastra un vektoru datu izmantošanu, darba vides sakārtošanu un pielāgošanu, atvieglojot darbu, padarot to efektīvāku un sagatavojot programmu liela mēroga topogrāfisko karšu un plānu zīmēšanas vajadzībām, kā arī MicroStation paplašinājumu izmantošanu kartogrāfijas un ģeoloģisko darbu vajadzībām.