Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par ķīmiskajiem elementiem un neorganiskajiem savienojumiem, to nomenklatūru, uzbūvi, iegūšanas paņēmieniem, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Kursā tiek īsi aplūkotas visu periodiskās sistēmas grupu elementu svarīgākās vispārīgās īpašības un to veidotie savienojumi, balstoties uz atoma uzbūvi un ķīmisko saišu teorijām.