Kursa tematiskais plāns
1. Izlases metodes statistiskā.
2. Statistiskās hipotēzes. To pieradīšanas metodes.
3. Dispersiju analīze.
4. Vienkāršā lineārā regresija un korelācija.
5. Dinamikas rindas, to statistiskā izpēte.
6. Indeksi statistikā.
7. Ieskats kvalitātes kontroles statistiskā analīzē.
8. Neparametriskās hipotēžu pierādīšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• praktiskās nodarbības datorklasē - 30%,
• patstāvīgais darbs - 30%,
• kursa noslēguma pārbaudījums - rakstisks eksāmens (tests un uzdevumi ) - 40%.


Mācību pamatliteratūra
1. Krastiņš O., Ciemiņa I., 2003. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 267 lpp.
2. Krastiņš O. (1998) Statistika un ekonometrija. Rīga: LR CSP. Pieejams: http://ezis.appspot.com/Statistika/d.00_ievads.htm
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā :risinājumi ar SPSS un MS Excel : [mācību līdzeklis].Rīga : Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
4. Statistics for business and economics. (Anderson D.R., Sweeney D.J. et als) Australia : South-Western Cengage Learning, 2014. 1088 lpp.
Papildliteratūra
1. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 372 lpp.
2. Krūmiņš J. , Krūmiņa I.. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā: [mācību līdzeklis]. Rīga: LU, 2001. 42 lpp.
3. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga : Izglītības soļi, 2003. 186 lpp.
4. Statistics /Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens/. 508 fully solved problems. McGrawHill, 2011. 477 lpp.
5. Quantitative methods for decision making using Excel / Glyn Davis, Branko Pecar/. Oxford : Oxford University Press, 2013. 629 lpp.
6. Statistics for business and economics / Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne/.--8th ed. Pearson
2013. 797 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LR CSP mājas lapa // www.csb.gov.lv
2. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas par iedzīvotājiem:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
3. Journal of Business and Economic Statistics. Publication of the American Statistical
Association.