Kursā tiek aplūkotas sociālpolitisko un kultūras struktūru izmaiņas Ziemeļeiropā (Baltijas jūras un Ziemeļjūras reģionā) pārejas posmā no pagāniskās sabiedrības uz kristīgu valsti, galveno uzmanību pievēršot notikumiem no 700.-1300.g., tas ir, vikingu un Ziemeļu krusta karu laikmetā. Mainoties telpiskajām struktūrām vikingu laikmetā, mainījās arī pasaules uztvere, politiskā organizācija un varas attiecības, kā arī parādījās vairāki jauni telpas elementi - agrā pilsēta un kristīgā baznīca. Kursā tiek akcentētas īpatnības un atšķirības starp atsevišķiem Ziemeļeiropas reģioniem (Ziemeļjūras baseins, Dānija un Dienvidzviedrija, Austrumzviedrija, Somija, Austrumbaltija, Baltijas jūras dienvidu piekraste), kuros jauno telpu strukturējošie elementi - gan kristietība, gan valsts - izveidojas atšķirīgos veidos un laikos.Līdz ar lekcijām norisināsies arī semināri, kuros studenti patstāvīgi analizēs un salīdzinās dažādu vēsturnieku viedokļus par kādu noteiktu problēmu.