Augstākā līmeņa studiju kurss Lietišķās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ir Zemes informācijas sistēmu moduļa, kas paredzēts dabas zinātņu maģistra ģeogrāfijā un citu ĢZZF akadēmisko studiju programmu studentiem, sastāvdaļa. Studiju kurss ir domāts viena no ģeomātikas apakšnozares virziena - Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu - praktiskā pielietojuma apgūšanai, kā arī sniedz padziļinātas zināšanas par ģeogrāfiskās informācijas sistēmām, to izveides principiem, attīstības virzieniem un jaunākajiem sasniegumiem ĢIS tehnoloģiju, metožu un pielietojuma jomā.