Kurss sniedz pamatzināšanas par iepriekšējo zemes vēstures laika posmu fiziski ģeogrāfiskajām norisēm (jūras transgresijām un regresijām, paleoklimatoloģiju, organiskās pasaules attīstību) globālā un reģionālā skatījumā. Kurss iepazīstina ar paleoģeogrāfiju kā zinātni, tās pētījumu metodēm un nozīmi, ar paleoģeogrāfiskās izziņas avotiem, veido izpratni par litosfēras plātņu tektoniku. Tiek apgūtas litoloģisko, pleonoloģisko, paleoletānisko un ģeomorfoloģisko pētījumu datu interpretācijas metodes.