Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par pārtikas produktu mikrobioloģisko kvalitāti, kā arī pamatiemaņas darbam mikrobioloģijas laboratorijā.
Studenti iepazīstas ar mikroorganismu grupām, sevišķu vērību pievēršot tiem mikroorganismiem, kam ir ciešs sakars ar pārtiku. Tiek apgūtas zināšanas gan par pārtikas patogēniem un produktus bojājošajiem mikroorganismiem, gan arī par mikroorganismiem un to darbību pārtikas produktu pārstrādes procesos. Liela uzmanība veltīta mikroorganismiem dažādās augu un dzīvnieku izcelsmes izejvielās un pārtikas produktos, kā arī pārtikas produktu mikrobioloģiskās stabilitātes jautājumiem.