Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par polimēriem kā par patstāvīgu fundamentālo ķīmijas disciplīnu un tās lomu zinātniski tehniskā progresā, apgūt priekšstatus par makromolekulāro sistēmu uzbūvi, polimēru ķīmiskām un fizikālām īpašībām, polimēru sintēzi, pārstrādes metodēm, heterogēniem polimērkompozītu materiāliem, īpašību modificēšanas un ilgizturības nodrošināšanas paņēmieniem, kā arī par polimēru materiālu izmantošanu tehnikā un sadzīvē.