Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar augšņu un dzīvās pasaules daudzveidību Latvijā lokālā, reģionālā un globālā kontekstā. Kursa uzdevumi ir iepazīties ar augšņu tipiem un augsnes veidošanās procesiem Latvijā, floras un faunas reģionālām atšķirībām Latvijā pagātnē un mūsdienās; aplūkot Latvijas bioģeogrāfiskās un augsnes rajonēšanas principus; apskatīt augsnes un biotas aizsardzības jautājumus.