Kursa mērķis ir iegūt zināšanas par notikumu un secību stratigrāfijas metodisko bāzi, kā arī padziļināt zināšanas par stratigrāfijas mūsdienu problēmām un stratigrāfijas pētījumos pielietojamām metodēm. Kursa uzdevumi: 1) nodrošināt ar informāciju par stratigrāfijas problēmu risināšanai pielietojamām metodēm; 2) sniegt dažādu metožu pielietojamības iespēju robežu un efektivitātes raksturojumu; 3) apgūt notikumu un secību stratigrāfijas metodoloģiju un to pielietojumu sedimentācijas baseinu analīzē un rekonstrukcijā; 4) nostiprināt iemaņas stratigrāfisko shēmu sastādīšanā un pielietošanā.