Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar modernās farmakoloģijas sasniegumiem un pamatprincipiem, kas balstās uz šūnas regulējošo sistēmu un signalizācijas mehānismu izpratni. Studentiem jāizprot farmakoterapeitiskās stratēģijas un korekciju iespējas šūnas molekulāro procesu līmenī; jāorientējas galvenajās zāļu klasēs, to farmakoloģisko testēšanas metodēs, jāizprot zāļu mērķi, jānovērtē liganda-receptora mijiedarbības efektivitāte, jāzin farmakodināmikas un farmakokinētikas nozīme farmakoterapijas izvēlē, jābūt labi informētiem par jaunākajām zāļu vielu dizaina tendencēm, preklīnisko un klīnisko pētījumu fāzēm, jāzin bioētikas principi, biostatistika. Mācību procesā tiek izmantotas multimediju programmas, studentiem jāapgūst informācijas iegūšanas veidi multimēdiju programmās.