Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar metroloģijas pamatnostādnēm vēršot uzmanību galvenokārt uz "metroloģiju ķīmijā". Kursa saturs veidots atbilstoši Eiropas prasībām kvalitātes nodrošināšanai testēšanas laboratorijās. Kursā tiks apskatītas sekojošas nodaļas: mērījumu nenoteiktības izvērtēšana, kalibrēšana un verifikācija, validēšana, primārās metodes, references materiāli, rezultātu kvalitātes nodrošināšana un kontrole, starplaboratoriju salīdzināšana, standartizācija un akreditācija.