Studiju kursa mērķis ir veidot studentiem pareizu attieksmi pret darba vidi un sniegt pamatzināšanas par riska faktoriem darba vidē, to ietekmi uz organismu, drošām darba metodēm, aizsardzību un profilaksi. Kurss sniedz zināšanas arī par elektrodrošības, sprādziendrošības, ugunsdrošības, augsta un zema spiediena drošības, radiācijas drošības un ķīmisko vielu drošību, drošības tehnikas līdzekļiem, t.sk. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, par drošām darba metodēm ķīmijas, fizikas un citās dabas un tehnisko zinātņu laboratorijās.