Kursa mērķis ir turpināt
iepazīstināt ekonomikas bakalaura studiju programmas studentus ar sociālo
parādību analīzes statistiskajām metodēm. Kursa sekmīgai apguvei nepieciešama
prasme izvēlēties statistikas datiem un uzdevumiem atbilstošas statistiskās metodes,
to īstenošana uz datora un profesionālu secinājumu formulēšana (rakstiski un
mutiski).

Kursa uzdevumi: lietot hipotēžu pārbaudes, dispersiju analīzes, korelācijas un
regresijas metodes izlašu datu analīzē; novērtēt laikrindu datu attīstības
tendences un rādītājus; analizēt tautsaimniecības attīstības indeksus.