Kursa mērķis ir veidot zināšanu pamatu ārstam nepieciešamām sistēmiskām kompetencēm ekonomikā un vadībā efektīvam darbam un karjerai mūsdienu veselības aprūpes sistēmā. Kurss studentam sniedz izpratni par ārsta darba kontekstu reālajā mikro un makro ekonomiskajā vidē, pārmaiņu veselības aprūpē cēloņsakarībām un mūsdienu ārstam nepieciešamo kometenču daudzveidību. Kurss iepazīstina ar ekonomikas pamatjautājuma (vēlmju neirobežotību, resursu ierobežotibu un kompromisa izvele) nozīmi veselības aprūpē, vadības teorijām, pamatprincipiem un metodēm, kā arī nodrošina zināšanu apguvi par mūsdienu veselības aprūpes sistēmām.


The aim of the course is to give basic knowledge for developing managerial competencies required for physicians to do a job efficiently and succeed in personal career in modern healthcare systems. During the course students will get a contextual insight in micro and macro economical realities physicians face filing his/her duties in healthcare organizations. Special attention will be given to management theories and practice with emphasis on healthcare. Discussion of fundamental basics concepts of economy as compromise between unlimited wants and scarcity of resources will help to understand causal relationships for constant changes in healthcare delivery.