Kursa mērķis ir apgūt statistikas metožu lietošanu ekonomikas procesu un parādību analīzē, balstoties uz statistiskās novērošanas datiem, valsts statistikas un citiem statistikas kopsavilkuma rādītajiem.