Studiju kursa mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par Latvijā un Eiropā aizsargājamiem biotopiem un sugām, attīstot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un starptautiskā mērogā. Kursa tiek analizētas biotopu un sugu aizsardzības problēmas un risinājumi mežu, purvu un zālāju biotopos, kā arī lauksaimniecības ainavās plašākā kontekstā. Galvenā uzmanība vērsta uz biotopu identificēšanu, to nozīmes novērtēšanu, to saglabāšanas un apsaimniekošanas metodēm.