Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādu ekonomisku situāciju kvantitatīvām un kvalitatīvām novērtēšanas un prognozēšanas metodēm un iemācīt viņus patstāvīgi analizēt situāciju un izstrādāt tālākās attīstības prognozes. Kursā apskatīta prognozēšanas nozīme lēmumu pieņemšanas procesā, prognozēšanas statistiskās, ekspertmetodes, kombinētās ekspert-statistiskās metodes. Darbā apskatīti lineāri un nelineāri trenda modeļi, autoregresijas un faktoru modeļi, modeļu izvēles problēmas, dinamikas koriģēšanas iespējas un citi jautājumi.