Kursā tiek sniegta vispusīga informācija par studiju procesu Latvijas Universitātē un konkrēti Ekonomikas un vadības fakultātē.Studentiemtiek izskaidrota patstāvīgas mācīšanās, zināšanu, izglītības un pašizglītības loma mūsdienucilvēka dzīvē, akadēmiskās izglītības, profesionālās izglītībasun zinātnes saistība, uzsverot jaunu zināšanu kā jebkura zinātniskā darba galveno mērķi.Kurss paredz iepazīstinātstudentus arzinātniski pētnieciskā darba būtību un saturu,izskaidrojotzinātniskodarbu izstrādesgalvenos principus unprezentēšanas prasības, sagatavojotstudentuszinātnisko darbu patstāvīgai izstrādei.